Vad gör en Psykolog?

Vad gör en Psykolog?
Psykologer arbetar med att utveckla och stödja människor inom samhällets alla sektorer.

- för privatpersoner

En psykolog arbetar med enskilda individer och med grupper i livets alla skeden. Det kan handla om råd kring våra barns utveckling, vårt äktenskap eller att vi vill utveckla oss själva eller relationerna till våra närmaste.

Många hamnar också i olika typer av krissituationer då stöd av en psykolog kan hjälpa den krisdrabbade tillbaka till ett fungerande liv.

- för företag och organisationer

Företag och organisationer som ska utvecklas kan behöva hjälp av en psykolog. Det kan handla om att genomföra en omorganisation, förändra företagskulturen, hantera en kris eller konflikt, hjälpa enskilda individer vidare i sin karriär eller stärka ledare och ledningsgrupper i en utvecklingsfas.

Psykologer fungerar som bollplank, handleder arbetslag, arbetar med mental träning, coaching, stresshantering och konflikthantering. De bidrar helt enkelt till att organisationer kan förena sina krafter för att nå sina mål. Hög psykologisk kompetens är också ovärderlig vid rekrytering och urval.

Specialister i psykologi

Psykologer är specialister i psykologi, med fem års högskoleutbildning och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) som leder fram till den legitimation som Socialstyrelsen utfärdar. Psykologer kan specialisera sig ytterligare inom Arbetslivets psykologi, Pedagogisk psykologi eller Klinisk psykologi.

Skyddad titel

Titeln ”psykolog” är skyddad av svensk lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område. Titeln ”legitimerad psykolog” innebär att samhället garanterar att personen genomgått både en godkänd utbildning och den praktiska träning som krävs för yrkesutövningen.

 

Kontakt

Läs mer på psykologiguiden

Varning för kvacksalveri!

Det finns personer med otillräcklig utbildning som använder sig av psykologiska metoder inom hälso- och sjukvårdens område. Ibland olagligt under yrkesbeteckningen psykolog. Dessa personer står inte under samhällets tillsyn, vilket innebär att de inte kan anmälas för felbehandling. Allmänhetens skydd mot oetisk och ofta skadlig användning av psykologisk kunskap är därför mycket bristfälligt.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. Om en patient anser sig felbehandlad kan han/hon anmäla psykologen/psykoterapeuten till Socialstyrelsen.

Alla legitimerade psykologer ska också enligt lag ha en patientförsäkring som täcker ersättning för behandlingsskador enligt patientskadelagen. En patient som anser sig ha rätt till sådan ersättning kan vända sig till det försäkringsbolag där psykologen har tecknat sin patientförsäkring.

Vill du försäkra dig om att en

psykolog eller psykoterapeut är legitimerad?

Ring till Socialstyrelsen på telefon:

075 247 30 00

eller skicka ett mail till: hosp@socialstyrelsen.se

Läs mer på psykologiguiden